Handreiking Integriteit

Wat wij binnen de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) van elkaar mogen verwachten en waar wij elkaar op mogen aanspreken.

Een zichzelf respecterende partij besteedt aandacht aan het vaststellen van gedragsnormen voor integriteit. Het vaststellen van gedragsnormen is een gezamenlijk belang dat de hele organisatie van KNDSB aangaat.

In een richtlijn of code kan precies worden vastgelegd wat wel en niet mag. In de praktijk blijkt echter dat de zaken niet zo zwart-wit liggen. Integriteit is vooral een grondhouding. Daarom is gekozen voor deze Handreiking Integriteit.

Bij alles wat wordt gedaan binnen en namens KNDSB moet men zich afvragen: “Handel ik respectvol en integer”. Nu KNDSB steeds meer bestuurders en vrijwilligers heeft en werft is het van groot belang dat deze mensen integer zijn. Men hoort zich bewust te zijn van de voorbeeldrol in de samenleving.

Voor iedereen binnen KNDSB is de Handreiking Integriteit een houvast. Dit los van het feit of men functioneert als werknemer, vrijwilliger, bestuurslid of lid. Gedeelde gedragsnormen maken een partij tot een eenheid waarin mensen goed kunnen functioneren.

KNDSB wil een actieve partij zijn waar mensen zich op hun gemak voelen, waar vrijwilligers graag hun energie aan geven, waar mensen elkaar inspireren en open, respectvol, menswaardig met elkaar omgaan, waar zorgvuldig met kennis en informatie wordt omgegaan en waar men verantwoordelijkheid neemt en daar ook verantwoording over wil afleggen.

De kernwoorden binnen KNDSB: openheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en respect. Wie zich niet integer gedraagt, kan het lidmaatschap of functie in de partij voor bepaalde tijd of definitief worden ontnomen.

Elkaar aanspreken
Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Daarom moet het handelen van gekozen bestuurders, maar ook van leden en vrijwilligers van KNDSB regelmatig onderwerp van gesprek zijn.
Binnen KNDSB bestaat de verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. Het bestuur van KNDSB heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken, het bevorderen van integer gedrag en heeft nadrukkelijk een voorbeeldrol. Het bestuur is gemachtigd om namens het bestuur sancties te treffen jegens leden die zich niet conform regels van integriteit gedragen.

Gedragsnormen

Mensen die KNDSB vertegenwoordigen behoren:

  • bij hun beslissingen het belang van de leden boven hun persoonlijk belang te stellen en de schijn van vermenging van deze twee te vermijden;
  • tot een onafhankelijk oordeel te kunnen komen;
  • nooit zelfs maar de schijn te wekken open te staan voor gunsten van welke aard dan ook;
  • met inachtneming van het recht op privacy wordt van leden verwacht, dat zij zich in de persoonlijke sfeer zo gedragen, dat daarmee het functioneren in of namens de partij niet belemmerd of geschaad wordt;
  • openheid van zaken te geven als zij worden aangesproken op eventuele fouten, bestuurlijk dan wel persoonlijk, zodat hierover verantwoording afgelegd kan worden;
  • respectvol om te gaan met een ieder en zich niet kwetsend of denigrerend naar mensen of groepen uit te laten.

CONCRETE AFSPRAKEN:

Openheid
Voor het aanvaarden van een bestuurlijke functie meldt een kandidaat bij de ledenvergadering of er zaken in het verleden zijn voorgevallen die het functioneren voor KNDSB kunnen bemoeilijken. Dit kan reden zijn om een functie niet te aanvaarden. Ook wanneer zich gedurende de zittingsperiode als bestuurder van KNDSB nieuwe ontwikkelingen voordoen die het functioneren mogelijk belasten, wordt dat direct gemeld. Nevenfuncties en inkomsten die raakvlak hebben met het functioneren worden gemeld bij het bestuur. Er zijn grenzen aan het stapelen van nevenfuncties.

Zorgvuldigheid
Is het vertrouwen opgezegd dan hoort iemand te vertrekken. Het vertrouwen wordt opgezegd door de Algemene Vergadering op voorstel van het betreffende bestuur. Bij alle functies zijn er duidelijke declaratieregels. Bij het aantreden nemen we daar grondig kennis van en leven die zorgvuldig na. Zijn extra declaraties nodig dan wordt op transparante wijze en na melding en instemming vooraf, iedere uitgave geregistreerd en verantwoord.

Over vertrouwelijke verenigingsaangelegenheden en interne besluitvorming wordt niets naar buiten gebracht tenzij daarover een besluit is genomen. Het zorgvuldig omgaan met verenigingsinformatie vereist dat stukken, zowel op papier als digitaal, die verenigingsinformatie bevatten veilig opgeborgen worden en dat de toegang tot gegevens dient te worden afgeschermd en beveiligd.

Met KNDSB-eigendommen, inclusief het logo, wordt zorgvuldig omgegaan. Indien media verzoeken om informatie over verenigingszaken dan wordt verwezen naar de bestuursvoorzitter.

Onafhankelijkheid
Situaties, waarin sprake kan zijn van (eventueel ook indirecte) gunsten of weder- diensten of de schijn van belangenverstrengeling of andere beïnvloedingen, worden vermeden. Daarom worden belangen in bedrijven gemeld bij het relevante bestuur. Het betreffende bestuur kan betrokkene(n) verzoeken deze belangen niet meer rechtstreeks te behartigen. Bij het doen en laten is duidelijk vanuit welke verantwoordelijkheid wordt gehandeld. Bij het ontvangen of geven van relatiegeschenken (geld, waardebonnen, cadeaus, donaties etc.) mag de waarde niet méér dan € 50,- bedragen.

SLOT:

Bij twijfels omtrent integriteit is de voorgeschreven handelswijze, niet te wachten maar deze twijfels direct met collega’s te bespreken en zo nodig vervolgens met het bestuur.

Elk lid of bestuurder kan bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag daarvan ook melding maken bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3 het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), welke zal verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Naar verwachting wordt het meldpunt neergelegd bij NederlandSport gebeuren. Contactgegevens worden later nog bekendgemaakt.